QRCode

大地雜波

terestrial clutter

terestrial clutter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
terestrial clutter 大地雜波
大地雜波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
大地雜波 terestrial clutter
學術名詞
通訊工程
大地雜波 ground clutter

引用網址: