QRCode

時槽式-ALOHA網路

S-ALOHA (Slot-ALOHA)

S-ALOHA (Slot-ALOHA) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
S-ALOHA (Slot-ALOHA) 時槽式-ALOHA網路
時槽式-ALOHA網路 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
時槽式-ALOHA網路 S-ALOHA (Slot-ALOHA)

引用網址: