QRCode

雅黑舞(巴布亞新幾內亞)

YAHE (PAPUA NEW GUINEA)

YAHE (PAPUA NEW GUINEA) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
YAHE (PAPUA NEW GUINEA) 雅黑舞(巴布亞新幾內亞)
雅黑舞(巴布亞新幾內亞) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
雅黑舞(巴布亞新幾內亞) YAHE (PAPUA NEW GUINEA)

引用網址: