QRCode

通風孔塞

veit plug

veit plug 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
veit plug 通風孔塞
通風孔塞 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電機工程
通風孔塞 veit plug

引用網址: