QRCode

脹大成形

bulge forming

bulge forming 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
bulge forming 脹大成形
脹大成形 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
脹大成形 bulge forming

引用網址: