QRCode

α-萜品烯 {1,3-對【草(之上)+孟】二烯}

α-terpinene

化學式: C10H16
α-terpinene 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
α-terpinene α-萜品烯 {1,3-對【草(之上)+孟】二烯}
α-萜品烯 {1,3-對【草(之上)+孟】二烯} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: